Wormerveer

TYPE

Monument

KAMERS

5

LOCATIE

Wormerveer
Adres: Weverstraat 26 1521 TB WORMERVEER
Vraagprijs: € 390.000 k.k.
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1896
Ligging: in centrum
Oppervlakte: 199 m2
Oppervlakte perceel: 357 m2

**English Text further down**

EEN WERELD VAN VERANDERING
Met oog voor detail en liefde voor vakmanschap.

Zeepfabrikant Dekker moet een man geweest zijn die oog had voor detail en ambachtelijk vakmanschap wist te waarderen. Dat zie je meteen als je voor de centrale houten dubbele deur staat van zijn koetshuis in de Weverstraat in Wormerveer. Een simpele toegangsdeur voldeed blijkbaar niet. Kijk maar naar het fraaie en royale ijzersmeedwerk op de deuren. Deuren die op hun beurt worden geflankeerd door hou-ten panelen met schuine steunbalken, ook weer vakkundig verfraaid met een frivool profiel. En daar houdt het niet bij op: ook de bovenvensters kregen de nodige aandacht van de vakman. De in symmetrie geplaatste ruitvormige roedeverdelingen maken van gewone ramen eigenzinnige vensters. Alles straalt oog voor detail uit, en liefde voor het ambacht, zoals dat aan het eind van de 19e eeuw nog bedreven werd in ons land. Wie verder kijkt, ziet veel meer fraaie details en zorgvuldig materiaalgebruik. De in baksteen opgetrok-ken gevels zijn gemetseld in kruisverband. De plint steekt over de hele lengte van het pand ietsjes uit en is afgesloten met een laag van afgeschuinde bakstenen. De bogen boven de vensters en toegangsdeuren in rood verblendsteen zorgen voor een ingetogen kleurschakering. Het metselmozaïek onder de bogen verleent de gevel een zekere speelsheid. Het zadeldak steekt fors uit met een mooie, geprofileerde dak-lijst, ondersteund door frivole ‘klossen.’ Er heerst hier zo veel schoonheid in kleine details. Het koetshuis met paardenstal is gebouwd in opdracht van de firma Jan Dekker, eigenaar van de be-kende zeepziederij De Adelaar en gehuisvest in een van de voornaamste ‘industriële kathedralen’ langs de Zaan. Getooid met een reusachtige betonnen adelaar, is het één van de blikvangers van het industri-ele verleden van Wormerveer. Bij deze fabrikant hoorde een representatief onderkomen, zelfs voor zijn koetsen en paarden. De koetsen stonden rechts, de paarden kregen in het linker gedeelte van het pand hun onderkomen. In de jaren vijftig zijn de paarden vervangen voor auto’s en werd de paardenstal een garage. Uit die tijd stamt de linker dubbele garagedeur. Binnenin is de voorliefde voor detaillering en materiaalgebruik voortgezet. Meest in het oog springend is de grenenhouten wandconstructie met geprofileerde balken en geschoorde schuifdeuren. De deuren schuiven heen en weer in een stalen profiel in de vloer. Deze wandconstructie geeft de toekomstige be-woner de mogelijkheid om te spelen met zichtlijnen en te variëren in open en gesloten ruimten. In es-sentie bestaat het pand uit drie traveeën (gedeelten) en door te spelen met de schuifdeuren zijn er ver-schillende ruimtebelevingen te creëren. De tripartite (drie traveeën) structuur biedt mogelijkheden voor gevarieerd ruimtegebruik. De voorma-lige paardenstal in het linker travee kan als apart kantoor-aan-huis worden ingericht. Het heeft een eigen ingang en de ruimte heeft een mooie verhouding voor een zelfstandige bedrijfs- of praktijkruimte voor de bewoners. De stalen wenteltrap voert naar de eerste verdieping met twee kinderslaapkamers of gas-tenkamers en een badkamer.

Het centrale travee – het middendeel – leent zich prima voor een ruime keuken met een lange eettafel voor gezin of vriendendiner. Het rechter travee beschikt, net als het linker en centrale deel van het pand, over een eigen entree met aangename vrije daglichttoetreding. Dit is de ideale plek voor de woonkamer. In het achterste gedeelte is gedacht aan een ruime slaapkamer met een geïntegreerde badkamer. De nog steeds aanwezige en oorspronkelijke houders voor het tuigage en het spantuig voor de paarden krij-gen een moderne invulling als handdoekenhangers. Een sprekend voorbeeld van hoe historische interi-eurdetails gebruikt worden voor modern wooncomfort. Dit pand zit vol met oorspronkelijke elementen die waardevol zijn en de ruimte karakter geven: de bak-stenen vloeren met afwateringsroosters in de oude paardenstal en in de middentravee; de lange grenen plankenvloer in het slaapkamergedeelte en de over de gehele ruimte verspreide forse natuurstenen neu-ten die de houten stijlen ondersteunen. Overal waar je kijkt is het zichtbaar: oog voor detail, liefde voor
vakmanschap en verstand van kwaliteit. Dit pand verdient het om deze traditie voort te zetten.

Bron: redengevende omschrijving Weverstraat 26, Wormerveer, opgesteld door Gemeente Zaanstad Tekst: Dr. Jephta Dullaart, Het Erfgoedkabinet

BIJZONDERHEDEN
De prijs die de verkoper vraagt in de huidige staat is € 390.000,– De geschatte kosten voor de transitie zijn € 250.000,– De koper is niet verplicht zich te houden aan het voor-beeldplan maar is geheel vrij om de transitie uit te voeren naar eigen idee. De plattegrond en de artist’s impressions zijn bedoeld om de potentie aan te geven. Het is aan de koper om ieder ander ontwerp en elke andere plattegrond te kiezen

**ENGLISH TEXT**

A WORLD OF CHANGE
With an eye for detail and love for craftsmanship

Soap manufacturer Dekker must have been a man who had an eye for detail and appreciated craftsmanship. You can see that immediately when standing in front of the central wooden double door of his coach house in the Weverstraat at Wormerveer. A simple access door apparently was not enough. Just look at the beautiful and generous iron forging on the doors. In turn, these doors are flanked by wooden panels with slanted support beams, also skilfully embellished with a decorative profile. And it doesn’t stop there: also the windows on top received the necessary attention from the craftsman. The symmetry shaped rod partitions make the windows into quirky ones. Everything exudes an eye for detail and love for craftsmanship, as it was still practised in the Netherlands at the end of the 19th century.
If you look further, you will see much more fine details and a careful use of materials. The brick-mounted facades are layered in a cross-section. The plinth protrudes slightly over the entire length of the building and is sealed with a layer of bevelled bricks. The arches above the windows and entrance doors in red blended stone provide a subdued colouring. The brick mosaic under the arches gives the facade a certain playfulness. The saddle roof protrudes sharply with a beautiful, profiled frame supported by frivolous ‘bobbins’. There is so much beauty here in small details.?
The coach house with horse stable was built on behalf of the company Jan Dekker, owner of the famous soap factory De Adelaar (The Eagle) and housed in one of the most important ‘industrial cathedrals’ along the river Zaan. Adorned with a huge concrete eagle, it is one of the eye catchers of the industrial past of Wormerveer. This manufacturer heard a representative accommodation, even for his carriages and horses. The carriages were on the right, the horses got their shelter in the left part of the house. In the Fifties the horses were replaced by cars en the horse stable became a garage. The double garage doors were added in that period.

Inside, the predilection for detailing and material use has continued. Most eye-catching is the pinewood wall construction with profiled beams and braced sliding doors. The doors slide back and forth into a steel profile in the floor. This wall construction allows the future occupant to play with sight lines and to vary in open and closed spaces. In essence, the building consists of three bays (sections) and by playing with the sliding doors there are different space experiences to create.?
The tripartite (three bays) structure offers possibilities for varied space use. The former stable in the left bay can be arranged as a separate office-to-house. It has a private entrance and the space has a nice proportion for an independent business or practice area for the residents. The steel spiral staircase leads to the first floor with two children’s bedrooms or guest rooms and a bathroom.
The central bay – the middle part – lends itself well to become a spacious kitchen with a long dining table for a family or friends dinner. The right part, like the left and central part of the building, has its own entrance with pleasant daylight. This is the ideal place for the living room. In the rear part is thought of a spacious master bedroom with an integrated bathroom. The still present and original holders for the rigging and the harness for the horses are given a modern use as towel pendants. A striking example of how historical interior details are used for modern living comfort.

This property is full of original elements that are valuable and give the house character: the brick floors with drainage grids in the old horse stable and in the middle bay; the long pine plank floor in the bedroom area and the large natural stone architraves scattered throughout the space that support the wooden styles. Everywhere you look it is visible: attention to detail, love for craftsmanship and understanding of quality. This property deserves to continue this tradition.

Source: Text provided by Zaanstad City Council, for Weverstraat 26, Wormerveer.
Text: Dr. Jephta Dullaart, Het Erfgoedkabinet

IMPORTANT INFORMATION
The price in its current state is € 390,000. Estimated cost for the transition is € 250,000. Purchasers are not obliged to adhere to the example design. The design indicates the potential of the property.


Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).