Amsterdam

TYPE

Monument

KAMERS

3

LOCATIE

Amsterdam
Adres: Keizersgracht 698 H
Vraagprijs: 1.200.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1687
Ligging: aan water, in centrum
Oppervlakte: 153 m²

**ENGLISH VERSION FURTHER DOWN**

Bij de aanleg van dit deel van de grachtengordel in 1662 waren strenge bouwvoorschriften, de zogenaamde ‘keuren’, van toepassing (niet dieper dan 28m voor groen en aan de voorzijde ontmoeten elkaar gevels). Hierin werden de toegestane afmetingen van de bebouwing omschreven die tezamen zorgen voor de nog altijd zo prettige ervaring van architectonische verhoudingen in de grachtengordel. Vanuit het appartement op de bovenste verdiepingen van Keizersgracht 700 is deze stedelijke context goed zichtbaar en beleefbaar. Aan de voorzijde is uitzicht op de aaneengesloten voorgevelrooilijn van de panden aan de oneven zijde van de Keizersgracht. Maar alle panden zijn individueel heel anders. En vanuit de achterzijde is zicht op de strakke lijn van de achtergevelrooilijn van de voorhuizen en op de achterhuizen die op elkaar lijken maar ook weer anders zijn. ieder element maakt deel uit van een groter geheel.

De percelen aan deze zijde van de Keizergracht grenzen aan de Kerkstraat, de functionele straat die toegang gaf tot de stallen en koetshuizen behorend bij de panden aan de representatieve gracht. Het pand Keizersgracht 700 is in 1687 tegelijk met Keizersgracht 698 gebouwd door meester timmerman Andries Claesz van der Woude. Dit is onder andere nog zichtbaar in het doorlopende metselwerk in de voorgevel. De vensters in de voorgevel nemen per verdieping in hoogte af, zoals gebruikelijk bij de grachtenpanden in Amsterdam. Omdat de percelen smal en diep zijn en alleen aan de voor- en achterzijde licht krijgen, zijn grote vensters op de laagste verdiepingen nodig om deze hoge representatieve woonverdiepingen voldoende daglicht te geven. De hoger gelegen verdiepingen werden gebruikt als pakhuis wat bij Keizersgracht 700 nog mooi te zien is aan de rollen boven de middelste ramen en de handvaten in de kozijnen. Oorspronkelijk werden deze openingen met luiken gesloten, zoals op historische foto’s is te zien, maar bij de verbouwing van deze verdiepingen tot woning zijn ze voorzien van ramen. In de slaapkamer aan de voorzijde op de bovenste verdieping is de pakhuisfunctie ook nog goed te zien aan de restanten van het hijswiel in de kap dat hier heeft gehangen om de goederen op te hijsen en op te slaan. Het karakter van pakzolder is verder nog te herkennen aan de lage verdiepingshoogte in het appartement en de balklagen.

De gevels van Keizersgracht 698 en 700 zijn mooi te zien op de afbeelding van Caspar Jacobsz Philips uit het midden van de 18e eeuw. Duidelijk is dat beide gebouwen de meeste van hun originele kenmerken hebben behouden, maar ook veranderingen hebben ondergaan. De zeventiende eeuwse halsgevel van gebouw 700 is inmiddels gewijzigd tot lijstgevel en de raamverdeling met kleine roedeverdeling is veranderd in een empire roedeverdeling. De kapverdieping is echter gehandhaafd met de waarschijnlijk oorspronkelijke kapconstructie en de pakhuisfunctie is duidelijk te zien aan de dichte luiken.

Bijzonder is ook de wandeling door buurpand Keizersgracht 698 om bij het appartement te komen. Aan het einde van de achttiende eeuw is de ingang van het pand verplaatst van naar de begane grond waarbij de oorspronkelijke stoep is verwijderd. In 1967 is het pand verbonden met Keizersgracht 700 en in 1992 zijn beide panden verbouwd tot één complex met zes appartementen.
De toegangsdeur is versierd met rozetten en festoenen en aan de binnenzijde voorzien van originele, zware scharnieren. De brede gang met stucwerkdecoratie in dezelfde stijl geeft toegang tot het tussenlid (deel tussen voor- en achterhuis) met trap uit vermoedelijk 1754. Mogelijk is nog de aanzet van de oorspronkelijke zeventiende eeuwse spiltrap te zien links van de eerste treden van de trap. De grip op de geprofileerde leuning van de royale eikenhouten trap is uitstekend. De oorspronkelijke marmeren lambrisering loopt door over de representatieve verdiepingen en gaat dan over in recenter aangebracht marmer op de plek waar de comfortabel beloopbare trap is verlengd om bij de hoogste verdiepingen te komen. Het trappenhuis wordt verlicht door een raam met historisch hang- en sluitwerk.

Bij entree van het appartement H valt meteen het warme licht in de achterkamer op vanwege de situering op het zuiden. In het midden van de diepe pakhuisverdieping staat een functioneel keukenblok. Het pakhuiskarakter is herkenbaar door de dicht op elkaar geplaatste balken (om de zware lasten te dragen). In de achterkamer lijkt een om en om houten balklaag te zien, een achttiende eeuwse constructie van beurtelings extra ondersteunde balken middels consoles. Maar onmiddellijk wordt het oog getrokken naar het fabuleuze uitzicht over de Keizersgracht in de voorkamer. Er gaat toch niks boven een uitzicht op water.

Via de functionele moderne trap is de slaapverdieping te bereiken met aan de voorzijde, onder het restant van de hijswielconstructie, een slaapkamer met hetzelfde adembenemende uitzicht. De overloop met kastenwand geeft toegang tot de slaapkamer aan de achterzijde met een heel prettig terras op het zuiden. Beide slaapkamers hebben een eigen ensuite badkamer. In het plafond op de overloop is een klein luik te zien. Dat geeft toegang tot de vliering van de kapverdieping. Nu hele praktische bergruimte maar deze ruimte zou ook opengemaakt kunnen worden en betrokken bij de slaapverdieping met zicht op de monumentale kapconstructie. Daarvan zijn prachtige voorbeelden bekend.

Vlakbij het pand is één van de beroemdste en meest gefotografeerde locaties in de werelderfgoed stad Amsterdam: staande op de brug van de Reguliersgracht zijn zeven bruggen te zien. Gelegen bij de Utrechtsestraat en de Amstel is dit ook één van de gezelligste buurten van de grachtengordel. Hier wordt voornamelijk gewoond; dat is ook te merken aan de vele cafés en restaurants die de buurt rijk is.

**ENGLISH VERSION**

During the construction of this part of the canal belt in 1662, strict building regulations, the so-called “approvals”, applied. This describes the permissible dimensions of the buildings, (no deeper than 28m for greenery and facades meeting each-other at the front), which together provide the still so pleasant experience of architectural relationships in the canal belt.

This urban context is clearly visible and perceptible from the apartment on the top floors of Keizersgracht 700. At the front there is a view of the continuous front façade row of the buildings on the odd side of the Keizersgracht. But all buildings are individually very different. And from the rear there is a view of the straight line of the rear façade row of the front houses and the back houses, which look alike but are also different; every element is part of a greater whole.

The plots on this side of the Keizersgracht are adjacent to the Kerkstraat, the ‘service road’, that gave access to the stables and coach houses belonging to the buildings on the representative canal. The Keizersgracht 700 building was built simultaneously with Keizersgracht 698 in 1687 by master carpenter Andries Claesz van der Woude. This is still visible in, among other things, the continuous masonry in the façade. The windows in the façade decrease in height per floor, as is usual in the canal houses in Amsterdam. Because the plots are narrow and deep and only receive light at the front and rear, large windows on the lowest floors are necessary to provide these high representative residential floors with sufficient daylight. The upper floors were used as a warehouse, which at Keizersgracht 700 can still be seen beautifully by the rollers above the middle windows and the handles in the frames. Originally, these openings were closed with shutters, as can be seen in historical photos, but during the conversion of these floors into a home they have windows. In the bedroom at the front on the top floor, the warehouse function can also be clearly seen by the remains of the hoisting wheel in the hood that hung here to lift and store the goods. The character of the attic is also recognisable by the low floor height in the apartment and the beams.

The façades of Keizersgracht 698 and 700 are beautifully visible in the image of Caspar Jacobsz Philips from the mid-18th century. It is clear that both buildings have retained most of their original features, but have also undergone changes. The seventeenth century neck gable of building 700 has now been changed to a frame gable and the window division with small rod division has been changed into an Empire rod division. However, the roof floor has been retained with the probably original roof construction and the warehouse function is clearly visible in the closed shutters.

Also special is the walk through the neighboring building Keizersgracht 698 to get to the apartment. At the end of the eighteenth century, the entrance to the building was moved to the ground floor, with the original sidewalk removed. In 1967 the building was connected to Keizersgracht 700 and in 1992 both buildings were converted into one complex with six apartments.
The entrance door is decorated with rosettes and festoons and has original, heavy hinges on the inside. The wide corridor with stucco decoration in the same style gives access to the internal light shaft (part between the front and rear house) with stairs from around 1754. The grip on the profiled handrail of the generous oak staircase is excellent. The original marble paneling continues across the representative floors and then turns into more recently applied marble where the comfortably walkable staircase has been extended to reach the highest floors. The stairwell is illuminated by a window with historic hinges and locks.

At the entrance of the apartment, the warm light in the back room immediately catches the eye because of its location on the south. In the middle of the deep floor is a central kitchen. The warehouse character is recognizable by the closely spaced beams (to carry the heavy loads). In the back room an alternating wooden beam appears to be seen, an eighteenth century construction of alternately extra supported beams by means of consoles. But immediately the eye is drawn to the fabulous view over the Keizersgracht in the front room. Nothing beats a view of water.

The sleeping floor can be reached via modern staircase with a bedroom at the front, under the remainder of the hoisting wheel construction, with the same breathtaking view. The landing with cupboard wall gives access to the bedroom at the rear with a very pleasant terrace on the south. Both bedrooms have their own ensuite bathroom. A small hatch can be seen in the ceiling on the landing. This gives access to the attic of the top floor. Now very practical storage space, but this space could also be opened up and involved in the sleeping floor with a view of the monumental roof construction. Wonderful examples of this are known.

Close to the building is one of the most famous and most photographed locations in the world heritage city of Amsterdam: seven bridges can be seen standing on the bridge of the Reguliersgracht. Located at the Utrechtsestraat and the Amstel, this is also one of the nicest areas of the canal belt. People mainly live here; this is also noticeable in the many cafes and restaurants in the area.


Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).