Amsterdam

TYPE

Monument

KAMERS

6

LOCATIE

Amsterdam
Adres: Bloemgracht 98 1015 TN AMSTERDAM
Vraagprijs: € 2.950.000 k.k.
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1880
Oppervlakte: 500 m2
Oppervlakte perceel: 278 m2

—–English translation below——

Unieke kans waar veel mensen van dromen, een bijzonder monument (een voormalige kerk uit 1880) ontwikkelen naar een fantastische woon/werk omgeving midden in hartje Amsterdam.

Dit gebouw heeft door de bestemming GD1 veel gebruiksmogelijkheden, de grote vrije hoogte, de unieke buitenruimtes en de enorme vide geven heel veel kansen. Na ontwikkeling tot woon/werk pand is er circa 500 m2 realiseerbaar, een optimalisatie studie van architect is voor geïnteresseerde partijen beschikbaar bij de bezichtiging.

Op de foto’s ziet u een impressie van een kantoorfunctie met bovenin een prive woongedeelte.
Oppervlakte analyse:
Nen 476 m2 BVO
Nen 373 m2 VVO
Inhoud 2780 m3
Vrije hoogte begane grond 13,5 meter
Diepte hele pand is 22,5 meter
Breedte van grote zaal is 10,5 meter
Na ontwikkeling 500 m2 GO

Bestemmingsplan
De voor ‘Gemengd – 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
wonen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.2.16 en 6.5.6;
kantoren;
kantoren met baliefunctie;
voorzieningen met inbegrip van additionele horeca:, met uitzondering van kinderdagopvang en automatenhallen, en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 6.5.4 en 6.6.3;
galeries;
voor volledige tekst kunt u zelf onderzoek doen op ruimtelijkeplannen.nl

Het Rijksmonument uit 1880 is gebouwd in neogotiek. Monumentale onderdelen zijn:
– voorgevel en hoofddraagstructuur
– orgels: koororgel en groot orgel. Het kleine orgel is later toegevoegd (1927) en kan
mogelijk verwijderd. In deze studie wordt ervan uitgegaan dat ook de orgelkast
(blaasmechniek) achter het hoofdorgel verwijderd mag worden.
– Ruimtelijkheid. De ruimtebeleving kan door monumentenzorg worden aangewezen
als bepalend voor het monument. Hierbij zouden er belemmeringen zijn voor het
inbrengen van vloeren of andere zaken die de ruimtebeleving belemmeren.

Beschrijving Monument
In 1880 tot stand gekomen KERK aan de noordzijde van de Bloemgracht. Op 22 april 1880 werd de bouwvergunning verleend, op 17 december was de bouw voltooid. Opdrachtgever was de Bouwcommissie der Christelijk Gereformeerde Gemeente. Ondanks zijn zeer late bouwjaar wordt de bouwstijl van de kerk tot de Willem-II-gotiek gerekend. De voorgevel vertoont in zijn hoofdvormen en voornaamste decoratie en ornament belangrijke overeenkomsten met de voorgevel van de in 1854 gebouwde Onze-Lieve-Vrouwe-kerk aan de Keizersgracht 220 (St. Alfonsius der Redemptoristen) van de architect Th. Molkenboer. Tegenwoordig in gebruik bij de Hersteld Apostolische Zendingskerk.
volledige tekst kunt u zelf nalezen op monumenten.nl

Verkoop zal geschieden op basis “as is where is”, ouderdoms-, asbest- en niet-bewoningsclausule worden opgenomen in de akte.

**************************************************************************************************

Unique opportunity that many people dream of, developing a special monument (a former church from 1880) into a fantastic living / working environment in the heart of Amsterdam.

Because of the GD1 destination, this building has many uses, the large ceiling height, the unique outdoor areas and the huge loft provide many opportunities. After development into a living / working building, approximately 500 m² can be realized, an optimization study by an architect is available for interested parties during the viewing.

The pictures show an impression of an office function with a private living area at the top.
Surface analysis:
Nen 476 m2 GFA
Nen 373 m2 LFA
Content 2780 m3
Free height ground floor 13.5 meters
The whole building is 22.5 meters deep
The width of the large hall is 10.5 meters
After development 500 m2 GO

Destination plan
The land designated for ‘Mixed – 1’ is intended for:
living, with due observance of the provisions in Article 6.2.16 and 6.5.6;
offices;
offices with counter function;
facilities including additional catering: with the exception of childcare and vending machine halls, and with due observance of the provisions in Articles 6.5.4 and 6.6.3;
galleries;
For full text, you can do your own research on Ruimtelijkeplannen.nl

This national monument from 1880 is built in Gothic Revival style. Monumental parts are:
– facade and main supporting structure
– organs: choir organ and large organ. The small organ was added later (1927) and can
possibly be removed. This study assumes that the organ case is also included
(blowing technique) may be removed behind the main organ.
– Spaciousness. The perception of space can be designated by conservation of monuments
as determining for the monument. There would be barriers to this
inserting floors or other matters that hinder the perception of space.

Description of the Monument
CHURCH built on the north side of the Bloemgracht in 1880. Building permission was granted on April 22, 1880, and construction was completed on December 17th. The client was the Building Committee of the Christian Reformed Church. Despite its very late year of construction, the architectural style of the church is considered to be Willem II Gothic. In its main shapes and main decoration and ornamentation, the façade shows important similarities with the façade of the Our Lady church built on the Keizersgracht 220 (St. Alfonsius der Redemptoristen) by the architect Th. Molkenboer. Currently used by the Restored Apostolic Missionary Church.
You can read the full text yourself at monumenten.nl

Sales will be made on an “as is where is” basis, the age, asbestos and non-residential clause will be included in the deed.


Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).